Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจาก สวก.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คลิกดูคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาDownload

Read more

REGIS NEWS รั้วฟ้าแดง ยินดีต้อนรับบัณฑิต ทุกคนกลับบ้าน ครอบครัว SRU ลงทะเบียนมาแล้ว 2,608 คน แล้วพบกัน

ด่วน ! รีบลงทะเบียน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้ คลิกลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับ

Read more

REGIS NEWS รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2567

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิ.ย. 67 มารับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 67

ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วันและเวลาราชการ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน มิถุนายน 2567

Read more

REGIS NEWS ประกาศงานทะเบียน มรส. นักศึกษาทุกคน ที่ตั้ง รหัสผ่าน ในการเข้าสู่ ระบบบริการการศึกษา REG https://reg.sru.ac.th/ เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา เป็นรหัสบัตรประชาชน ให้ เปลี่ยนรหัสผ่าน ด่วน ! เพื่อ ความปลอดภัยของข้อมูล

คลิกเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา REG

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ติดต่องานทะเบียนด่วน ! เรื่องรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มรส.

Read more

REGIS NEWS แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567

คลิกทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. วิธีการตรวจสอบว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยัง

เข้าเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/ คลิกเลือกเมนูรายการลงทะเบียน จะแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ของภาคเรียนที่ 1/2567 ตรวจสอบว่ารายวิชา ครบหรือไม่ คลิกเลือกเมนูตารางเรียน-ตารางสอบ ตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอบ ของภาคเรียนที่ 1/2567

Read more

REGIS NEWS จากใจพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ วันนี้วันแรก วันที่ 24 มิ.ย. 67

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 3,836 คน สิ่งที่น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน ต้องทราบ ระบบตรวจสอบ สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67

รหัสประจำตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน / สาขาวิชา คณะที่สังกัด

Read more
Back To Top