Skip to content

งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และงานแผนการเรียน

แบบเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2567

สูตรคำนวณรายรับรายจ่าย (กรอบแนวคิด) วันที่ 30 เมษายน 2567

นำเสนอกรอบแนวคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2567

แบบฟอร์มหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565 (มคอ.2) วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สูตรคำนวณรายรับรายจ่าย (มคอ.2) วันที่ 11 ก.ย. 2566

แบบฟอร์ม มคอ.3 วันที่ 11 เมษายน 2567

แบบฟอร์ม มคอ.4 วันที่ 11 เมษายน 2567

แบบฟอร์ม มคอ.5 วันที่ 11 เมษายน 2567

แบบฟอร์ม มคอ.6 วันที่ 11 เมษายน 2567

เปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 9 ธ.ค. 2566

Back To Top