Skip to content

REGIS NEWS ยืนยันเข้ารับมาแล้ว 2,808 คน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ปิดระบบวันที่ 7 ก.ค. 67 นี้ ( เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน )

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันเข้ารับ

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส.ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ติดต่อรับแบบฟอร์มตรวจสอบรูปภาพ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ส่งเอกสารคืนภายในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 67

Read more

REGIS NEWS ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. น้อง ๆ ที่มี ผลการเรียน I อย่าลืมนะ วันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2566 และ นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2566

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. สรุปยอดยืนยันเข้ารับ 2,776 คน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

Read more

REGIS NEWS ยืนยันเข้ารับ 2,671 คน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 พรุ่งนี้วันสุดท้าย ของการลงทะเบียน

รายงานข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว งานทะเบียน มรส. คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดี กับท่านอธิการบดี

Read more
Back To Top