Skip to content

REGIS NEWS ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แยกตามคณะ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. จำนวน 2,608 คน เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน ของการลงทะเบียน

รายงานข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

REGIS NEWS ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดระบบถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก สวก. รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567

คลิกดูรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2567Download

Read more

REGIS NEWS ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2024

Academic-Calendar-for-Academic-Year-2024Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. รายชื่อนักศึกษา ปี 1 รหัส 67 ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานรายงานตัวปีการศึกษา 2567 จำนวน 144 คน ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มรส. คลิกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวDownload

Read more

REGIS NEWS จากพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี อย่าลืมลงทะเบียนเรียน VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67 ทุกคน ตั้งแต่ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. โทร 077-913357 https://youtu.be/VOWWcIndKKg คลิกดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา ( ภาคกศ.บท. ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสอบ HS411 ( HUSO SM6 ) ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more

REGIS NEWS สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศวันหยุด เดือน มิถุนายน 2567 เสาร์ – อาทิตย์ วันที่ 15 – 16 มิ.ย. 67 และ วันที่ 22 – 23 มิ.ย. 67 ไม่มีการเรียนการสอน

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. วันสุดท้าย ของการประเมินอาจารย์ผู้สอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 ภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

Read more

REGIS NEWS งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2567 โทร 077 - 913357 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more
Back To Top