Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสขึ้นต้นด้วย 66

ลงทะเบียนรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2566

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

Back To Top