Skip to content

REGIS NEWS 10 อันดับ สาขาวิชา ยอดฮิต ที่นักเรียนสมัครมากที่สุด รอบที่ 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

REGIS NEWS บรรยากาศการสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 ยังคงคึกคัก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการกำหนดการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. พลิกโฉม การรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 68 จัดสัมมนาถอดบทเรียน วางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ 7 คณะ สสอ. และ กองคลัง

ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะทุกคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมสัมมนาถอดบทเรียน กระบวนการรับสมัคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2568 ระดมความคิดออกแบบ ปรับ เปลี่ยน ยก สร้าง วิธีการ ยุทธศาสตร์ให้ได้รับการตอบรับยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผู้บริหารคณะเข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า…

Read more

REGIS NEWS ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) (Bilingual Program)

Announcement of Suratthani Rajabhat University Subject : Tuition Fees for International and Thai Students in the Bachelor of Arts Programs in Tourism and Hospitality Management (Bilingual Program) คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload DownloadDownload

Read more

REGIS NEWS ทรงพระเจริญ วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 67 และการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 2 ยังคงคึกคัก กว่า 3 พันคน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมประชุมผู้ปกครอง กว่า 3,000 คน โดยมี ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัว ซึ่งมี 3 คณะดังต่อไปนี้ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในการเข้ารับการรายงานตัวและพร้อมส่งหลักฐาน

Read more

REGIS NEWS วันแรก ล้นหลาม เต็มหอประชุมวชิราลงกรณ งานทะเบียน มรส. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2567 พร้อมจัดประชุมผู้ปกครอง จำนวนกว่า 3,000 คน

วันแรก ล้นหลาม เต็มหอประชุมวชิราลงกรณ งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2567 พร้อมจัดประชุมผู้ปกครอง จำนวนกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมประชุมผู้ปกครอง กว่า 3,000 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน…

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บูรณาการร่วมกับ คณะต่าง ๆ งานสื่อสารองค์กร กองอาคาร สำนักวิทยบริการ หอพักนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครอง และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2-3 พ.ค. 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ พบกับบูธ ของสาขาวิชา แต่ละคณะ

Read more

REGIS NEWS พรุ่งนี้ พบกับงานใหญ่ อีก 1 งาน มรส. เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่มารายงานตัว อย่างล้นหลาม จำนวน 3,000 กว่าคน แล้วพบกัน วันที่ 2 – 3 พ.ค. นี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

อาจส่งผลให้มีการจราจรหนาแน่น ในวันที่ 2 -3 พ.ค. 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. สอบข้อเขียนออนไลน์ เฉพาะคณะครุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

Read more
Back To Top