Skip to content

REGIS NEWS จากใจพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ วันนี้วันแรก วันที่ 24 มิ.ย. 67

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 3,836 คน สิ่งที่น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน ต้องทราบ ระบบตรวจสอบ สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67

รหัสประจำตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน / สาขาวิชา คณะที่สังกัด

Read more

REGIS NEWS ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. จำนวน 2,310 คน

รายงานข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

Read more

REGIS NEWS ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดระบบถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก สวก. รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567

คลิกดูรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2567Download

Read more

REGIS NEWS สวก.ประชุมคัดเลือกห้องเรียนวิศวกรสังคม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคัดเลือกห้องเรียนวิศวกรสังคม ของแต่ละคณะ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า และ ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ…

Read more

REGIS NEWS ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2024

Academic-Calendar-for-Academic-Year-2024Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. รายชื่อนักศึกษา ปี 1 รหัส 67 ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานรายงานตัวปีการศึกษา 2567 จำนวน 144 คน ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มรส. คลิกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวDownload

Read more

REGIS NEWS จากพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี อย่าลืมลงทะเบียนเรียน VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67 ทุกคน ตั้งแต่ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. โทร 077-913357 https://youtu.be/VOWWcIndKKg คลิกดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา ( ภาคกศ.บท. ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสอบ HS411 ( HUSO SM6 ) ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more
Back To Top