Skip to content

REGIS NEWS สวก. พัฒนาศักยภาพการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( D-saraban )

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (d-saraban) โดย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ ผศ.กิตติพิชญ์ โสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย นางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และ นายยุทธพงษ์ ผลจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

REGIS NEWS แจ้งข่าวสารจากพี่ ๆ งานทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. วันสุดท้าย ของการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ถอน รายวิชาผ่านระบบ REG และการดำเนินการแก้เกรด I วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

Read more

REGIS NEWS สวก.ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 67 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 นำทีมโดย นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

Read more

REGIS NEWS แจ้งข่าวสารจากพี่ ๆ งานทะเบียน 3 วัน สุดท้าย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอน รายวิชา ผ่านระบบบริการการศึกษา REG ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ดำเนินการแก้เกรด I

Read more

REGIS NEWS ประกาศด่วน ย้ายห้องเรียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ค. 67

คลิกตรวจสอบห้องเรียนใหม่Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส.นักศึกษาปี 1 รหัส 67 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าตรวจสอบระบบบริการการศึกษา https://reg.sru.ac.th/ ด่วน!

พร้อมนำเอกสารที่ระบบแจ้งมายื่นที่ ฝ่ายงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ภายในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 (เท่านั้น) คลิกตรวจสอบรายชื่อDownload

Read more

REGIS NEWS สวก. บริหารจัดการ รับ – ส่ง ข้อสอบ สอบพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8 , 9 และ 10 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 788 ที่นั่งสอบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 67 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมโดย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร บริหารจัดการ รับ - ส่ง ข้อสอบ สอบพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8 , 9 และ 10 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 788 ที่นั่งสอบ ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. หัวหน้าห้อง หรือ ตัวแทน นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 67 กลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มตรวจสอบรูป ด่วน !

20 ห้องสุดท้าย อัปเดต วันที่ 13 ก.ค. 67 รับเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. หัวหน้าห้อง หรือ ตัวแทน นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 67 กลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มตรวจสอบรูป ด่วน !

รับเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.

Read more

REGIS NEWS สวก.ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นอธิการบดี มรส.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 นำทีมโดย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นอธิการบดี มรส. และร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more
Back To Top