Skip to content

REGIS NEWS จากใจพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ วันนี้วันแรก วันที่ 24 มิ.ย. 67

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

REGIS NEWS สวก. แนะนำระบบการจัดการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำระบบการจัดการศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,800 กว่าคน โดย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบหมายให้ อาจารย์บุษยมาศ เหมณี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้บรรยาย และตัวแทนบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 3,833 คน แยกเป็น 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 524 คน…

Read more

REGIS NEWS มรส. ส่ง 2 ตัวแทน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์และการประยุกต์ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์ “

เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์และการประยุกต์ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์" ณ ห้องประชุมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ อาคาร 39 ชั้น 2 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thai MOOC) มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และการประยุกต์ ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์ โดยมี นางสาวอริสา…

Read more

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 3,836 คน สิ่งที่น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน ต้องทราบ ระบบตรวจสอบ สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67

รหัสประจำตัวนักศึกษา กลุ่มเรียน / สาขาวิชา คณะที่สังกัด

Read more

REGIS NEWS ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แยกตามคณะ ประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. จำนวน 2,467 คน เหลือระยะเวลาอีก 6 วัน ของการลงทะเบียน

รายงานข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Read more

REGIS NEWS ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดระบบถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก สวก. รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567

คลิกดูรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2567Download

Read more

REGIS NEWS สวก.ประชุมคัดเลือกห้องเรียนวิศวกรสังคม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคัดเลือกห้องเรียนวิศวกรสังคม ของแต่ละคณะ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า และ ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ…

Read more

REGIS NEWS ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2024

Academic-Calendar-for-Academic-Year-2024Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. รายชื่อนักศึกษา ปี 1 รหัส 67 ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานรายงานตัวปีการศึกษา 2567 จำนวน 144 คน ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มรส. คลิกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวDownload

Read more
Back To Top