Skip to content

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. พลิกโฉม การรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 68 จัดสัมมนาถอดบทเรียน วางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ 7 คณะ สสอ. และ กองคลัง

ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะทุกคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมสัมมนาถอดบทเรียน กระบวนการรับสมัคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2568 ระดมความคิดออกแบบ ปรับ เปลี่ยน ยก สร้าง วิธีการ ยุทธศาสตร์ให้ได้รับการตอบรับยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผู้บริหารคณะเข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษา คือ กรอบที่กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน กระบวนการรับสมัครนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นและตระหนัก จึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมด้วยคณะทุกคณะ ร่วมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาในปีถัดไปให้เป็นไปตามแผนการรับสมัครที่ตั้งไว้ตามหลักสูตร

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัย ได้นำแนวทางการบริหาร ประกอบด้วย บุคคล (Man) งบประมาณ (Money) อุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) รวมถึง การตลาด (Marketing) มากำหนดยุทธศาสตร์ ปรับ ลด ยก สร้าง กระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สู่การบ่มเพาะเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกร ต่อไป

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาถอดบทเรียน กระบวนการรับสมัคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2568 ได้รับเกียรติจาก คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้จัดการหลักสูตร Young SME – CFO & COO บริษัท มีเดีย รีพับบลิค จำกัด เป็นวิทยากร การระดมถอดบทเรียน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 ระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะ 7 คณะ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตลอดหน่วยงานภายในที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม IBIS STYLES KRABI AO NANG

Back To Top