Skip to content

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 67 และการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 2 ยังคงคึกคัก กว่า 3 พันคน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมประชุมผู้ปกครอง กว่า 3,000 คน โดยมี ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัว ซึ่งมี 3 คณะดังต่อไปนี้ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในการเข้ารับการรายงานตัวและพร้อมส่งหลักฐาน

Back To Top