Skip to content

REGIS NEWS สวก.ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 67 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตัวแทนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิ จากภายนอก และ ตัวแทนคณะกรรมการสภาวิชาการ จากคณะต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ cisco webex

Back To Top