Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจาก สวก. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Back To Top