Skip to content

REGIS NEWS ยืนยันเข้ารับมาแล้ว 2,808 คน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ปิดระบบวันที่ 7 ก.ค. 67 นี้ ( เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน )

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันเข้ารับ

Back To Top