Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส.ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ติดต่อรับแบบฟอร์มตรวจสอบรูปภาพ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ส่งเอกสารคืนภายในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 67

Back To Top