Skip to content

REGIS NEWS สวก. แนะนำระบบการจัดการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำระบบการจัดการศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,800 กว่าคน โดย ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบหมายให้ อาจารย์บุษยมาศ เหมณี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้บรรยาย และตัวแทนบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 3,833 คน แยกเป็น 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 524 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 837 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 833 คน คณะวิทยาการจัดการ 963 คน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 264 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 111 คน และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 301 คน หวังนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top