Skip to content

REGIS NEWS มรส. ส่ง 2 ตัวแทน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์และการประยุกต์ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์ “

เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์และการประยุกต์ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์” ณ ห้องประชุมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ อาคาร 39 ชั้น 2 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thai MOOC) มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และการประยุกต์ ใช้ AI สำหรับพัฒนารายวิชาออนไลน์ โดยมี นางสาวอริสา มีพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ กิจงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 2 ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Back To Top