Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. รายชื่อนักศึกษา ปี 1 รหัส 67 ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานรายงานตัวปีการศึกษา 2567 จำนวน 144 คน ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มรส.

Back To Top