Skip to content

REGIS NEWS จากพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี อย่าลืมลงทะเบียนเรียน VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67 ทุกคน ตั้งแต่ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โทร 077-913357

Back To Top