Skip to content

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส.จับมือร่วมกับ สสอ. จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เปิดโลกวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพหรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ งานสื่อสารองค์กร และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพิชญ์ โสภา รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ”กิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ” ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

Back To Top