Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งห้องสอบปลายภาค ที่ขึ้นต้นด้วย R1 – R50 คือ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 1 – 11 เมษายน 2567

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. 3 วันสุดท้าย ของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 มี.ค. 67 เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 19 มี.ค. 67 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ให้รักษาสภาพได้กรณีเดียวเท่านั้น

Read more

REGIS NEWS สวก.จัดงาน SRU CWIE DAY วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องภูมิพลินทร์ ชั้น 1 อาคาร A คณะวิทยาการจัดการ มรส.

Read more

REGIS NEWS ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ให้ใช้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

Announcement of Suratthani Rajabhat University Subject : Tuition Fees for International Students in Hotel Management and Cruise Business, and Thai and International Culinary Arts programs These rates apply to international students enrolling from the academic year 2024 onwards. คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียมDownload Announcement-Hotel-Management-and-Cruise-Business-and-Thai-and-International-Culinary-Arts-programsDownload

Read more

REGIS NEWS เตรียมพบกับการรับสมัครพนักงาน ครั้งสำคัญ ในตำแหน่งพนักงานให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น HANDLING ให้แก่สายการบินต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชิญชวนนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาภายในปี 2567 ศิษย์เก่า และผู้สนใจทำงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมสมัครและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอสมุด ห้อง Traning 1 และ ห้อง Traning 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคเรียน ภาคการศึกษา ที่ 2/2566

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 1-11 เมษายน 2567 แนวปฏิบัติการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับนักศึกษา) คลิกดูรายละเอียด (สำหรับนักศึกษา)Download แนวปฏิบัติการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับอาจารย์) คลิกดูรายละเอียด (สำหรับอาจารย์)Download

Read more

REGIS NEWS ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาค GED ออนไลน์ด้วยระบบ SRU e-Exam นักศึกษาภาคปกติ 2/2566

ทดสอบระบบเพิ่มเติม สำหรับคนที่ไม่มีคูปองวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567ตรวจสอบสถานะการได้คูปอง ได้ที่เว็บไซต์ https://tabian.sru.ac.th/ged2567/ วันสอบปลายภาค วันที่ 1-4 เมษายน 2567

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก งานทะเบียน มรส. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รับเอกสารได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

Read more

REGIS NEWS ประกาศจาก งานทะเบียน มรส.สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาค กศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 822 คน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกดูสถิตินักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 1/2566Download

Read more

REGIS NEWS สวก.เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบระบบ SRU E-EXAM หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนกว่า 2,500 ที่นั่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อรองรับการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

Read more
Back To Top