Skip to content

REGIS NEWS ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แยกตามคณะ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. จำนวน 2,608 คน เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน ของการลงทะเบียน

รายงานข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Back To Top