Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส. กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

เปิดภาคเรียน วันที่ 1 ก.ค. 67

นักศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนผ่าน ระบบบริการการศึกษา https://reg.sru.ac.th/ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67

นักศึกษายื่นคำร้องเปิดรายวิชาพิเศษ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67

นักศึกษาเพิ่ม – ถอนรายวิชา วันที่ 1 – 19 ก.ค. 67

นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ของรายวิชาที่ลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย วันที่ 20 – 23 ก.ค. 67

Back To Top