Skip to content

REGIS NEWS สวก.จัดประชุมบุคลากรประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 น. สวก. จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรทุกฝ่ายงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องประเด็นของการประชุมดังนี้ 1. เตรียมข้อมูลการตอบ ITA กำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล OIT เพื่อการตรวจสอบ ITA ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. ติดตามงานโครงการ ทั้งหมด ไตรมาส 2 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ซึ่งจะจัดสอบ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ 4. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและแนวทางการสร้าง ฐานข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top