Skip to content

REGIS NEWS สวก.ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโศรดา น้อยดี ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

Back To Top