Skip to content

REGIS NEWS ประกาศ วัน เวลา ห้องสอบ และ รายชื่อนักศึกษาที่สอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 3/2565 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ผ่านระบบ SRU e-Exam สอบห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

นักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอสอบย้อนหลังแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อให้แจ้งข้อมูล SCAN เข้ากลุ่ม Line เพื่อตรวจสอบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Back To Top