Skip to content

REGIS NEWS มรส. เปิดตัว Digital Transcript จับมือ MOU ร่วมกับ บริษัท INET

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ บริษัท INET อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเข้าสู่ระบบ Digital Transcript ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท INET อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปดิวนันดา โปรา ตัวแทนจาก บริษัท INET อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และทีมงาน โครงการ Digital Transcript นับเป็นก้าวแรกของการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทั้งนิสิตนักศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร รวมถึงลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษด้วยการออกเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้สำเร็จ สอดรับการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล และเดินหน้าผลักดันประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างประเทศที่ทันสมัย (Smart Nation) และชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) ดำเนินรายการ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

Back To Top