ประกาศระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
25-08-2558   ประกาศระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558
25-08-2558   สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09-08-2558   รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23-07-2558   รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 คลิกดูรายละเอียด
23-07-2558   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 คลิกดูรายละเอียด
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30-06-2558   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
25-06-2558   กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถิติจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11-06-2558   สถิติจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2558
14-05-2558   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2558
สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557
11-02-2558   สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557
คุ่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 57
10-02-2558   คุ่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 57
ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED)
13-08-2557   ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED)
ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
08-07-2557   ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF)
25-02-2557   การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF)

Your IP 54.147.10.72
2015-09-05 03:39:20