บุคลากรของสำนักฯ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของอาจารย์และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายประสานงานสหกิจศึกษา