บุคลากรของสำนักฯ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายงานสหกิจศึกษา