บุคลากรของสำนักฯ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายรับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ณรงค์ ด้วงทองกุล

    นักวิชาการศึกษาฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา