ประวัติความเป็นมา

 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ภายหลังได้ทำการเปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมภารกิจ เป็นชื่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการ ด้วยการกำกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัตลักษณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์อุดมศึกษาและเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและหลากหลายวิธี
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 5. พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

 

เป้าหมาย

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 4. ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
 5. บุคลากรของสำนัก ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 6. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษากำหนด
 2. เพื่อให้บุคลกรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการการศึกษาที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว
 4. เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ซื่อสัตย์ รอบรู้  สู้งาน บริการด้วยใจ

 

นิยาม

 1. ซื่อสัตย์ คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือจรรยาบรรณของอาชีพและปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
 2. รอบรู้ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อการนำมาปฏิบัติงานและการให้คำปรึกษาต่อหน่วยงานอื่น ๆ
 3. สู้งาน คือ มีความขยัน อดทน มุ่งมานะไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานแม้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน ปริมาณของงานมากและมีเวลาจำกัด รวมถึงการการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อมุ่งความสำเร็จ
 4. บริการด้วยใจคือ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกต่างๆ ด้วยการนำความรู้ ความสามารถมาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถและเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ

 

นโยบายการบริหารงานและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          นโยบายการบริหารงาน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. จัดระบบการบริหารงานและบริการการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 2. ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 4. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพภายใน จัดทำเอกสารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
 5. เน้นการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินงานของบุคลการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

 1. เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน
 2. จัดสรรคนให้เหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงภาระงานที่เหมาะสม ความก้าวหน้าในสายงาน และประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน
 3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ผลของการปฏิบัติงานเป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน รวมถึงประเมินผลขีดความสามารถและสมรรถนะต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในสำนัก เพื่อสามารถตรวจสอบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลต่อไป
 4. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร
 5. การส่งเสริมให้บุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความคล่องตัวในการทำงาน โดยการพัฒนาตนเองตามสายงานโดยในแต่ละปีบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมดต้องได้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
 6. ในทุกปีสำนักดำเนินการส่งเสริมศักยภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนของสำนัก

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า