วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์อุดมศึกษาและเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและหลากหลายวิธี
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 5. พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

 

 

เป้าหมาย

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 4. ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
 5. บุคลากรของสำนัก ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 6. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษากำหนด
 2. เพื่อให้บุคลกรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการการศึกษาที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว
 4. เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ซื่อสัตย์ รอบรู้  สู้งาน บริการด้วยใจ

 

นิยาม

 1. ซื่อสัตย์ คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือจรรยาบรรณของอาชีพและปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
 2. รอบรู้ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อการนำมาปฏิบัติงานและการให้คำปรึกษาต่อหน่วยงานอื่น ๆ
 3. สู้งาน คือ มีความขยัน อดทน มุ่งมานะไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานแม้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน ปริมาณของงานมากและมีเวลาจำกัด รวมถึงการการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อมุ่งความสำเร็จ
 4. บริการด้วยใจคือ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกต่างๆ ด้วยการนำความรู้ ความสามารถมาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถและเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า