ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รอ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายงานส่งเสริมวิชาการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละฝ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพิชญ์ โสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมโครงการจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ KM แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งแบ่งเป็น 1.งานการจัดการความรู้ (ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 2.งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 31

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรของสำนักฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่าย เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 31

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เมื่อ วันอังคารที่ 2

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) OKRs ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรม อาหารสมองออนไลน์ ภายใต้โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

เมื่อ วันพุธที่ 19 พ

Read more

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คลังเครื่องมือป้องกั

Read more