Skip to content

REGIS NEWS สวก.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปี 3 รหัส 64 ระหว่างวันที่ 19 – 23 และ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Read more

REGIS NEWS ขอเชิญชวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร CWIE สู่มาตรฐานสากล (กิจกรรมที่ 2)

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. คลิกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

Read more
Back To Top