คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คลังเครื่องมือป้องกั

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ เรื่องโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2564

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขั้นตอนการขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งทาง E-Mail เท่านั้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิ

Read more

ภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ในสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด เพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษา ที่จบ เดือน เมษายน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,591 คน

ภารกิจของสำนักส่งเสร

Read more