สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ เรื่องโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ เรื่องโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 1