สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

spa_sru