สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง

ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

pakee_sru64