มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้า 4 รางวัล งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดงานโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้า 4 รางวัล

งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดงานโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

coop_sru64