ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.