ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญหัวหน้าห้องสอบ (ลำดับที่ 1) ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ (ดังคำสั่งแนบ) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting https://sru.webex.com/join/regis Meeting number: 573 578 034 ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในการสอบข้อเขียนวิชาความสามารถพื้นฐานทั่วไปและวิชาวัดความถนัดทางวิชาชีพครู และมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ของนักศึกษาใหม่ รอบที่ ๒ โควตา (เขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญหัวหน้าห้องสอบ (ลำดับที่ 1)
ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ (ดังคำสั่งแนบ) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting
https://sru.webex.com/join/regis
Meeting number: 573 578 034
ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในการสอบข้อเขียนวิชาความสามารถพื้นฐานทั่วไปและวิชาวัดความถนัดทางวิชาชีพครู
และมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ของนักศึกษาใหม่ รอบที่ ๒ โควตา (เขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา รอบที่ 2 โควตา (เขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2564 และแนวการสอบสัมภาษณ์

คำสั่งรอบ 2 โควตา

 

แนวการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

แนวการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา