สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3

kb8-4-64