โครงการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดยฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน