สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คลิกดาวน์โหลดปฎิทินวิชาการ

Retail-business-2-63