ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563

(สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ge1-63