สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การจัดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ HiperC

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาผลการเรียนรู้ย่อยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

5.2 พิจารณาการบังคับเรียนและเลือกเรียน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ