สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://admission.sru.ac.th/tcas2563/