สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้

สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
2 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
4 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
5 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
8 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ไชยา สุราษฎร์ธานี 84150
11 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี 84280
12 โรงเรียนเกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
13 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา เขาพนม สุราษฎร์ธานี 81140
14 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
15 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
16 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 84180
17 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียงซา สุราษฎร์ธานี 84260
18 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
19 โรงเรียนไชยาวิทยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
20 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กิ่งอำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180
21 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
22 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
23 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84210
24 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
25 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
26 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84340
27 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (สุราษฎร์ธานี) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
28 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
29 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
30 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
31 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
32 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240
33 โรงเรียนบ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
34 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม เคียงซา สุราษฎร์ธานี 84260
35 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
36 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84340
37 โรงเรียนพนมศึกษา พนม สุราษฎร์ธานี 84250
38 โรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
39 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84270
40 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เคียงซา สุราษฎร์ธานี 84210
41 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
42 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180
43 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84100
44 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี กิ่งอำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180
45 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
46 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
47 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
48 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
49 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
50 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
51 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
52 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
53 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
54 โรงเรียนเทศบาล 5 เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
55 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
56 โรงเรียนดารุสสลามวิทยา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290
57 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
58 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พนม สุราษฎร์ธานี 84250
60 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
61 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
62 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
63 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
64 วิทยาลัยสุราษฎร์เทคโนโลยี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
65 วิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
66 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
67 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
68 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
69 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
70 โรงเรียนสัมพันธศึกษา เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
71 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
72 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
73 โรงเรียนพุทธนิคม ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
74 โรงเรียนปัญญาทิพย์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
75 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
76 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก พนม สุราษฎร์ธานี 84250
77 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
78 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
79 โรงเรียนบ้านเขานาใน พนม สุราษฎร์ธานี 84250
80 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
81 โรงเรียนพันธศึกษา พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
82 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
83 ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาเดิม บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240
84 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
85 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180
86 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
87 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220
88 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
89 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
90 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพนม พนม สุราษฎร์ธานี 84240
91 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
92 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวิภาวดี วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180
93 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
94 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
95 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
96 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
97 โรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๑(ดอนสักผดุงวิทย์) ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220
98 ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
99 ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเคียนซา เคียงซา สุราษฎร์ธานี 84260
100 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
101 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
102 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระแสง พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
103 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
104 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000
105 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
106 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิภาวดี วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180

 

1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260
2 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
4 โรงเรียนชะอวด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310
5 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
6 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
7 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230
8 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160
9 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
10 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80330
12 โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
13 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190
15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
16 โรงเรียนชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
17 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
18 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
19 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล กิ่งอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
20 โรงเรียนเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
22 โรงเรียนทรายขาววิทยา หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
23 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
24 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190
25 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมือง นครศรีธรรมราช 80000
26 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
27 โรงเรียนทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
28 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
29 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
30 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
31 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80260
32 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
33 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช 80340
34 โรงเรียนนบพิตำวิทยา กิ่งอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160
35 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
36 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
37 โรงเรียนนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220
38 โรงเรียนบางขันวิทยา บางขัน นครศรีธรรมราช 80360
39 โรงเรียนบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
40 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมือง นครศรีธรรมราช 80000
41 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260
42 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
43 โรงเรียนปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
44 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
45 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
46 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
47 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80280
48 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
49 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260
50 โรงเรียนโยธินบำรุง เมือง นครศรีธรรมราช 80000
51 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
52 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250
53 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ลานสกา นครศรีธรรมราช 82230
54 โรงเรียนวังหินวิทยาคม บางขัน นครศรีธรรมราช 80360
55 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
56 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
57 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
58 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สิชล นครศรีธรรมราช 80120
59 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
60 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
61 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
62 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
63 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190
64 โรงเรียนประทีปศาสน์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
65 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
66 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
67 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
68 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
69 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
70 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
71 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
72 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กิ่งช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
74 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
75 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80000
76 วิทยาลัยเทคนิคสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
78 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80000
79 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80000
80 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 80000
81 โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
82 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
83 โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
84 โรงเรียนนครเทคนิค เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
85 โรงเรียนนครพณิชยการ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
86 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
87 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
88 โรงเรียนพณิชยการคณะพล (เค.ซี.ซี.) เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
89 วิทยาลัยศรีนครเทคโนโลยี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
90 โรงเรียนโสภณเทคโนโลยี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
91 โรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260
92 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
93 วิทยาลัยพณิชยการทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
94 โรงเรียนทุ่งใหญ่พณิชยการ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
95 โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
96 โรงเรียนปากพนังพณิชยการ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
97 โรงเรียนพณิชยการศักดิ์ศิลปิน ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350
98 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
99 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80340
100 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80130
101 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง(ที.ซี.ซี.) อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
102 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80330
103 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
104 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
105 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
106 โรงเรียนโคกครามพิชากร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350
107 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
108 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
109 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช สิชล นครศรีธรรมราช 80340
110 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
111 โรงเรียนพึ่งตนเอง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
112 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360
113 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230
114 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมคีรี  พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
115 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
116 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
117 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
118 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
120 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 15120
121 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
123 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
124 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอำเภอสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120
125 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
126 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
127 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
128 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
129 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
130 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
131 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม นครศรีธรรมราช
132 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
133 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าศาลา อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80160
134 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130
135 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
137 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 8000
138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
139 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เมือง นครศรีธรรมราช 80000
140 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
141 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
142 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
144 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150

 

1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เมือง สงขลา 90000
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา นาทวี สงขลา 90160
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 90280
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
5 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา กระแสสินธุ์ สงขลา 90270
6 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สะเดา สงขลา 90170
7 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เมืองสงขลา สงขลา 90000
8 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
9 โรงเรียนคลองแดนวิทยา ระโนด สงขลา 90140
10 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ควนเนียง สงขลา 90220
11 โรงเรียนคูเต่าวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
12 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จะนะ สงขลา 90130
13 โรงเรียนจะนะวิทยา จะนะ สงขลา 90130
14 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จะนะ สงขลา 90130
15 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สิงหนคร สงขลา 90330
16 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ระโนด สงขลา 90140
17 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม นาทวี สงขลา 90160
18 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ เทพา สงขลา 90260
19 โรงเรียนเทพา เทพา สงขลา 90150
20 โรงเรียนธรรมโฆสิต นาหม่อม สงขลา 90310
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เมือง สงขลา 90100
22 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม นาทวี สงขลา 90160
23 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก บางกล่ำ สงขลา 90110
24 โรงเรียนปากจ่าวิทยา ควนเนียง สงขลา 90220
25 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ สะเดา สงขลา 90240
26 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่ สงขลา 90230
27 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมือง สงขลา 90000
28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา รัตภูมิ สงขลา 90180
29 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ จะนะ สงขลา 90130
30 โรงเรียนระโนด ระโนด สงขลา 90140
31 โรงเรียนระโนดวิทยา ระโนด สงขลา 90140
32 โรงเรียนรัตนพลวิทยา คลองหอยโข่ง สงขลา 90230
33 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา รัตภูมิ สงขลา 90180
34 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เมือง สงขลา 90000
35 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สิงหนคร สงขลา 90280
36 โรงเรียนสตรีศึกษา รัตภูมิ สงขลา 90180
37 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สทิงพระ สงขลา 90190
38 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สทิงพระ สงขลา 90190
39 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สงขลา 90120
40 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
41 โรงเรียนสามบ่อวิทยา ระโนด สงขลา 90140
42 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
43 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม หาดใหญ่ สงขลา 90110
44 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
45 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ สงขลา 90110
46 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 หาดใหญ่ สงขลา 90250
47 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
48 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา จะนะ สงขลา 90130
49 โรงเรียนหมัดดรซาตลอิลยาเสี๊ยะ จะนะ สงขลา 90130
50 โรงเรียนอันอะห์มาดียะห์ อัคดีนียะห์ จะนะ สงขลา 90130
51 โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
52 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์วิทยา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
53 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
54 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ เมืองสงขลา สงขลา 90000
55 โรงเรียนบำรุงศาสน์ เมืองสงขลา สงขลา 90100
56 โรงเรียนอูลูมุดดีน เมืองสงขลา สงขลา 90000
57 โรงเรียนกีญามุดดีน จะนะ สงขลา 90130
58 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จะนะ สงขลา 90130
59 โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา จะนะ สงขลา 90130
60 โรงเรียนดรุณวิทยา จะนะ สงขลา 90130
61 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา จะนะ สงขลา 90130
62 โรงเรียนดีนูลอิสลาม จะนะ สงขลา 90130
63 โรงเรียนตัสดีกียะห์ จะนะ สงขลา 90130
64 โรงเรียนบุสตานุดดีน จะนะ สงขลา 90130
65 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา จะนะ สงขลา 90130
66 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ จะนะ สงขลา 90130
67 โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) จะนะ สงขลา 90130
68 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม จะนะ สงขลา 90130
69 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ จะนะ สงขลา 90130
70 โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ จะนะ สงขลา 90130
71 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ จะนะ สงขลา 90130
72 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) นาทวี สงขลา 90160
73 โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ นาทวี สงขลา 90160
74 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี สงขลา 90160
75 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์วิทยา นาทวี สงขลา 90160
76 โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม เทพา สงขลา 90150
77 โรงเรียนทางธรรมวิทยา เทพา สงขลา 90150
78 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา เทพา สงขลา 90150
79 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ เทพา สงขลา 90150
80 โรงเรียนศาสน์พัฒนาวิทยา เทพา สงขลา 90150
81 โรงเรียนอิตีซอมวิทยา เทพา สงขลา 90150
82 โรงเรียนศาสน์สันติธรรม สะบ้าย้อย สงขลา 90210
83 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ สะบ้าย้อย สงขลา 90210
84 โรงเรียนดารุลศาสน์วิทยา รัตภูมิ สงขลา 90180
85 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา รัตภูมิ สงขลา 90180
86 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ รัตภูมิ สงขลา 90180
87 โรงเรียนชุมชนศึกษาอัล-ฟุรกอน สะเดา สงขลา 90120
88 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยา สะเดา สงขลา 90120
89 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สะเดา สงขลา 90120
90 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดสงขลา สะเดา สงขลา 90120
91 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สะเดา สงขลา 90320
92 โรงเรียนเจริญศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
93 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
94 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ หาดใหญ่ สงขลา 90110
95 โรงเรียนบำรุงศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
96 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
97 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ หาดใหญ่ สงขลา 90110
98 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ หาดใหญ่ สงขลา 90110
99 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร หาดใหญ่ สงขลา 90110
100 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา บางกล่ำ สงขลา 90110
101 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ บางกล่ำ สงขลา 90110
102 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา บางกล่ำ สงขลา 90110
103 โรงเรียนส่งเสริมศาสนา บางกล่ำ สงขลา 90110
104 โรงเรียนศอลาหุดดีน สิงหนคร สงขลา 90280
105 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นาทวี สงขลา 90160
106 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นาทวี สงขลา 90160
107 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สทิงพระ สงขลา 90190
108 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่ สงขลา 90110
109 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัตภูมิ สงขลา 90180
110 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะนะ สงขลา 90130
111 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
112 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมือง สงขลา 90100
113 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เมือง สงขลา 90000
114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมือง สงขลา 90000
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสงขลา หาดใหญ่ สงขลา 90110
116 วิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยา เมืองสงขลา สงขลา 90000
117 โรงเรียนบริหารธุรกิจสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 90000
118 โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค เมืองสงขลา สงขลา 90000
119 วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี เมืองสงขลา สงขลา 90000
120 วิทยาลัยช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี หาดใหญ่ สงขลา 90110
121 โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
122 โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา 90110
123 วิทยาลัยหาดใหญ่บริหารธุรกิจนานาชาติ หาดใหญ่ สงขลา 90110
124 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ หาดใหญ่ สงขลา 90110
125 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
126 วิทยาลัยอุดมศึกษาพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา 90110
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ บางกล่ำ สงขลา 90110
128 มหาวิทยาลัยทักษิณ เมือง สงขลา 90000
129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมือง สงขลา 90000
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมือง สงขลา 90000
131 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
132 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
133 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สะเดา สงขลา 90240
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา 90110
135 โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี เมือง สงขลา 90000
136 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมือง สงขลา 90100
137 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา เมืองสงขลา สงขลา 90000
138 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ หาดใหญ่ สงขลา 90230
139 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เมืองสงขลา สงขลา 90000
140 โรงเรียนจุลสมัย เมืองสงขลา สงขลา 90000
141 โรงเรียนแจ้งวิทยา เมืองสงขลา สงขลา 90000
142 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ เมืองสงขลา สงขลา 90100
143 โรงเรียนวชิรานุกูล เมืองสงขลา สงขลา 90000
144 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล เมืองสงขลา สงขลา 90000
145 โรงเรียนสายพิณ เมืองสงขลา สงขลา 90000
146 โรงเรียนสุมิตรา เมืองสงขลา สงขลา 90000
147 โรงเรียนหวังดี เมืองสงขลา สงขลา 90000
148 โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา 90190
149 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190
150 โรงเรียนสุทธิรักษ์ จะนะ สงขลา 90130
151 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ นาทวี สงขลา 90160
152 โรงเรียนสายชล นาทวี สงขลา 90160
153 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา สงขลา 90150
154 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สงขลา 90210
155 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สงขลา 90210
156 โรงเรียนกิติคุณ ระโนด สงขลา 90140
157 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ระโนด สงขลา 90140
158 โรงเรียนจิราภรณ์ รัตภูมิ สงขลา 90180
159 โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ รัตภูมิ สงขลา 90180
160 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ รัตภูมิ สงขลา 90180
161 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ รัตภูมิ สงขลา 90180
162 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สะเดา สงขลา 90120
163 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล สะเดา สงขลา 90240
164 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สะเดา สงขลา 90170
165 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สะเดา สงขลา 90240
166 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สงขลา 90120
167 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
168 โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ หาดใหญ่ สงขลา 90110
169 โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
170 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250
171 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
172 โรงเรียนชาตรีวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
173 โรงเรียนทวีรัตน์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
174 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร หาดใหญ่ สงขลา 90110
175 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
176 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน หาดใหญ่ สงขลา 90110
177 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
178 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
179 โรงเรียนพลวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
180 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
181 โรงเรียนพัฒนศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
182 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
183 โรงเรียนวรพัฒน์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
184 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
185 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ หาดใหญ่ สงขลา 90110
186 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
187 โรงเรียนสมัยศึกษา หาดใหญ่ สงขลา 90110
188 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน หาดใหญ่ สงขลา 90110
189 โรงเรียนสวัสดิ์บวร หาดใหญ่ สงขลา 90110
190 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร หาดใหญ่ สงขลา 90110
191 โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ หาดใหญ่ สงขลา 90230
192 โรงเรียนส่องแสงวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90230
193 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
194 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
195 โรงเรียนแสงอรุณวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 90110
196 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
197 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
198 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) หาดใหญ่ สงขลา 90110
199 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
200 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเยาวชน หาดใหญ่ สงขลา 90110
201 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ นาหม่อม สงขลา 90310
202 โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา นาหม่อม สงขลา 90310
203 โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร นาหม่อม สงขลา 90310
204 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ ควนเนียง สงขลา 90220
205 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร ควนเนียง สงขลา 90220
206 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา ควนเนียง สงขลา 90220
207 โรงเรียนบัวหลวง สิงหนคร สงขลา 90280
208 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) หาดใหญ่ สงขลา 90110
209 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เมือง สงขลา 90000
210 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสทิงพระ สทิพระ สงขลา 90190
211 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา สะเดา สงขลา 90120
212 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
213 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
214 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา สะเดา สงขลา 90120
215 โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล (ปิดกิจการแล้ว) สะเดา สงขลา 90120
216 สถาบันราชภัฏสงขลา เมือง สงขลา 90000
217 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา เมือง สงขลา 90000
218 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230
219 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 90160
220 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด ระโนด สงขลา 90140
221 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
222 วิทยาลัยครูสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 90000
223 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา เทพา สงขลา 90150
224 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี นาทวี สงขลา 90160
225 เทศบาล 1 หาดใหญ่ สงขลา 90110
226 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) เมืองสงขลา สงขลา 90110
227 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา 90180
1 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สวี ชุมพร 86130
2 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ชุมพร 86130
3 โรงเรียนชลธารวิทยา หลังสวน ชุมพร 86110
4 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี ชุมพร 86130
5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าแซะ ชุมพร 86140
6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ชุมพร 86140
7 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เมือง ชุมพร 86100
8 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
9 โรงเรียนนาสักวิทยา สวี ชุมพร 86130
10 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว ชุมพร 86160
11 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร 86120
12 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา หลังสวน ชุมพร 86110
13 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ ชุมพร 86180
14 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปะทิว ชุมพร 86210
15 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา เมือง ชุมพร 86000
16 โรงเรียนเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110
17 โรงเรียนละแมวิทยา ละแม ชุมพร 86170
18 โรงเรียนศรียาภัย เมือง ชุมพร 86000
19 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ชุมพร 86110
20 โรงเรียนสวีวิทยา สวี ชุมพร 86130
21 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมือง ชุมพร 86000
22 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ท่าแซะ ชุมพร 86140
23 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
24 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
25 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  หลังสวน ชุมพร 86110
26 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
27 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 1 เมือง ชุมพร 86000
28 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 2 เมือง ชุมพร 86000
29 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
30 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เมือง ชุมพร 86000
31 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมือง ชุมพร 86000
32 วิทยาลัยชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน ชุมพร 86110
33 โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ สวี ชุมพร 86130
34 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ เมืองชุมพร ชุมพร 86000
35 โรงเรียนชุมพรศึกษา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
36 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86000
37 โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
38 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย เมืองชุมพร ชุมพร 86000
39 โรงเรียนสหศึกษา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
40 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ชุมพร 86140
41 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ชุมพร 86140
42 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ปะทิว ชุมพร 86160
43 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข ปะทิว ชุมพร 86160
44 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน ชุมพร 86110
45 โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110
46 โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน หลังสวน ชุมพร 86110
47 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ หลังสวน ชุมพร 86110
48 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา หลังสวน ชุมพร 86110
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก หลังสวน ชุมพร 86110
50 โรงเรียนเอื้อพรคริสเตียนมอนเตสซอรี่ ชุมพร ละแม ชุมพร 86170
51 โรงเรียนเอื้ออำพน ละแม ชุมพร 86170
52 โรงเรียนบุญสมบัติวิทยา สวี ชุมพร 86130
53 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ สวี ชุมพร 86130
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เมือง ชุมพร 86000
55 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมิอง ชุมพร 86000
56 โรงเรียนศรียาภัย 2 เมือง ชุมพร 86000
57 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการสึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
58 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180
59 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา เมือง ชุมพร 86000
60 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม สวี ชุมพร 86130
61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ท่าแซะ ชุมพร 86140
62 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชุมพร เมือง ชุมพร 86000
63 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
64 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละแม ละแม ชุมพร 86170
65 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เมือง ชุมพร 86190
66 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110
67 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร เมือง ชุมพร 86190
68 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย หลังสวน ชุมพร 86110
69 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสวี สวี ชุมพร 86130
70 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว ปะทิว ชุมพร 86230
71 โรงเรียนบ้านทับวัง หลังสวน ชุมพร 86110
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน ชุมพร 86110
73 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว ชุมพร 86160
74 โรงเรียนอุดมวิทยากร จังหวัดชุมพร หลังสวน ชุมพร 86110
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 81100
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อม กระบี่ 81120
4 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เขาพนม กระบี่ 81140
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ คลองท่อม กระบี่ 81120
6 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองท่อม กระบี่ 81120
7 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เกาะลันตา กระบี่ 81120
8 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อ่าวลึก กระบี่ 81110
9 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา กระบี่ 81160
10 โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนม กระบี่ 81140
11 โรงเรียนเมืองกระบี่ เมือง กระบี่ 81000
12 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตา กระบี่ 81150
13 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ กระบี่ 81120
14 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เขาพนม กระบี่ 80240
15 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา เมือง กระบี่ 81000
16 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง กระบี่ 81130
17 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึก กระบี่ 81110
18 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เมือง กระบี่ 81000
19 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
20 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
21 โรงเรียนสันติธรรมอิสลาม คลองท่อม กระบี่ 81120
22 โรงเรียนบำรุงศาสน์ควนโอ อ่าวลึก กระบี่ 81110
23 โรงเรียนสกุลศาสน์วิทยากระบี่ อ่าวลึก กระบี่ 81110
24 โรงเรียนด้ารุสลาม เหนือคลอง กระบี่ 81130
25 โรงเรียนประทีปศึกษา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
26 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
27 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
28 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 81120
29 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ เกาะลันตา กระบี่ 81120
30 โรงเรียนเอกภาพศาสน์วิชญ์ คลองท่อม กระบี่ 81170
31 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม อ่าวลึก กระบี่ 81110
32 โรงเรียนสันติวิทยา อ่าวลึก กระบี่ 81110
33 โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
34 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
35 โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
36 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม คลองท่อม กระบี่ 81120
37 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 81110
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เหนือคลอง กระบี่ 81130
39 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เมือง กระบี่ 81000
40 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เมือง กระบี่ 81000
41 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี(เทคนิคพณิชยการ)นครกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
42 วิทยาลัยกระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ เหนือคลอง กระบี่ 81130
43 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิ่งอำเภอปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160
44 โรงเรียนสันติวิทยา อ่าวลึก กระบี่ 81110
45 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
46 โรงเรียนสาธิตคำนวณ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
47 โรงเรียนอนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
48 โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
49 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
50 โรงเรียนเจริญวิชช์ เขาพนม กระบี่ 81140
51 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา คลองท่อม กระบี่ 81170
52 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ่าวลึก กระบี่ 81110
53 โรงเรียนอนุบาลคณาพร ปลายพระยา กระบี่ 81160
54 โรงเรียนอนุบาลลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120
55 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
56 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ เหนือคลอง กระบี่ 81130
57 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
58 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130
59 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ เหนือคลอง กระบี่ 81130
60 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว เหนือคลอง กระบี่ 81130
61 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
62 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม คลองท่อม กระบี่ 81120
63 โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ เขาพนม กระบี่ 81140
65 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ 81120
66 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
67 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
68 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
69 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130
1 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ เมืองตรัง ตรัง 92000
2 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง เมืองตรัง ตรัง 92000
3 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสยาม เมืองตรัง ตรัง 92000
4 วิทยาลัยโปลีเทคนิคตรัง เมืองตรัง ตรัง 92000
5 โรงเรียนสหตรังอาชีวะ เมืองตรัง ตรัง 92000
6 โรงเรียนดรุโณทัย เมืองตรัง ตรัง 92000
7 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เมืองตรัง ตรัง 92000
8 โรงเรียนตรังวิทยา เมืองตรัง ตรัง 92000
9 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซี่ยเซี่ยว เมืองตรัง ตรัง 92000
10 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา เมืองตรัง ตรัง 92000
11 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง เมืองตรัง ตรัง 92000
12 โรงเรียนบูรณะรำลึก เมืองตรัง ตรัง 92000
13 โรงเรียนปัญญาวิทย์ เมืองตรัง ตรัง 92000
14 โรงเรียนพรศิริกุล เมืองตรัง ตรัง 92000
15 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย เมืองตรัง ตรัง 92000
16 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย เมืองตรัง ตรัง 92000
17 โรงเรียนวัฒนาศึกษา เมืองตรัง ตรัง 92000
18 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง เมืองตรัง ตรัง 92000
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง แว้ง นราธิวาส 96160
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
3 โรงเรียนตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130
4 โรงเรียนตากใบ ตากใบ นราธิวาส 96110
5 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
6 โรงเรียนนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
7 โรงเรียนนราสิกขาลัย เมือง นราธิวาส 96000
8 โรงเรียนบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170
9 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
10 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
11 โรงเรียนร่มเกล้า ยี่งอ นราธิวาส 96180
12 โรงเรียนร่มเกล้า ยี่งอ นราธิวาส 96180
13 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รือเสาะ นราธิวาส 96150
14 โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รือเสาะ นราธิวาส 96150
15 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง นราธิวาส 96160
16 โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร นราธิวาส 96210
17 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ นราธิวาส 96220
18 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ นราธิวาส 96220
19 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิริน นราธิวาส 96190
20 โรงเรียนสุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
21 โรงเรียนรอมาเนีย แว้ง นราธิวาส 96160
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ นราธิวาส 96160
23 โรงเรียนดารุสสาลาม ระแงะ นราธิวาส 96130
24 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
25 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา รือเสาะ นราธิวาส 96150
26 โรงเรียนแสงธรรม สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
27 โรงเรียนอิสลามฮุดเดร์ ตากใบ นราธิวาส 96110
28 โรงเรียนแสงธรรมอิสลามวิทยา บาเจาะ นราธิวาส 96170
29 โรงเรียนมูอิฆารวิทยา รือเสาะ นราธิวาส 96150
30 โรงเรียนมูอิฆารวิทยา รือเสาะ นราธิวาส 96150
31 โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
32 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
33 โรงเรียนนิรันดรวิทยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
34 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
35 โรงเรียนสานียาติลอิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
36 โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
37 โรงเรียนอัซซูลามียะห์ตูดีนียะห์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
38 โรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
39 โรงเรียนจรรยาอิสลาม ตากใบ นราธิวาส 96110
40 โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ตากใบ นราธิวาส 96110
41 โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน ตากใบ นราธิวาส 96110
42 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ บาเจาะ นราธิวาส 96170
43 โรงเรียนเจริญศาสตร์ บาเจาะ นราธิวาส 96170
44 โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา บาเจาะ นราธิวาส 96170
45 โรงเรียนตายุลอิสลาม บาเจาะ นราธิวาส 96170
46 โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา บาเจาะ นราธิวาส 96170
47 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา บาเจาะ นราธิวาส 96170
48 โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ บาเจาะ นราธิวาส 96170
49 โรงเรียนอัลมัสโฮร์ บาเจาะ นราธิวาส 96170
50 โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ยี่งอ นราธิวาส 96180
51 โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ยี่งอ นราธิวาส 96180
52 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ยี่งอ นราธิวาส 96180
53 โรงเรียนอดุลวิทยา ยี่งอ นราธิวาส 96180
54 โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม ยี่งอ นราธิวาส 96180
55 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ยี่งอ นราธิวาส 96180
56 โรงเรียนฮาซานียะห์ ยี่งอ นราธิวาส 96180
57 โรงเรียนดาราวิทยา ระแงะ นราธิวาส 96130
58 โรงเรียนดารุลอามานวิทยา ระแงะ นราธิวาส 96130
59 โรงเรียนดารุลอิสละห์ ระแงะ นราธิวาส 96130
60 โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ ระแงะ นราธิวาส 96130
61 โรงเรียนดารุลอุลลม รือเสาะ นราธิวาส 96150
62 โรงเรียนต้นตันหยง รือเสาะ นราธิวาส 96150
63 โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน รือเสาะ นราธิวาส 96150
64 โรงเรียนไอร์เต๊ะวิทยา รือเสาะ นราธิวาส 96150
65 โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ศรีสาคร นราธิวาส 96210
66 โรงเรียนจริยธรรมวิทยา แว้ง นราธิวาส 96160
67 โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
68 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ) สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
69 โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
70 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
71 โรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
72 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
73 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
74 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
75 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
76 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมือง นราธิวาส 96000
77 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
78 โรงเรียนดารุสสาลาม ระแงะ นราธิวาส 96130
79 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
80 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
81 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา วิเชียรบุรี นราธิวาส 67130
82 โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
83 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
84 โรงเรียนศรสมบูรณ์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
85 โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
86 โรงเรียนบ้านสมถวิล ตากใบ นราธิวาส 96110
87 โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ยี่งอ นราธิวาส 96180
88 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ยี่งอ นราธิวาส 96180
89 โรงเรียนเจริญศึกษา ระแงะ นราธิวาส 96130
90 โรงเรียนแหลมทองวิทยา ระแงะ นราธิวาส 96130
91 โรงเรียนดารุลอันวาร์ รือเสาะ นราธิวาส 96150
92 โรงเรียนภัทรียาอนุบาล รือเสาะ นราธิวาส 96150
93 โรงเรียนรือเสาะวิทยา รือเสาะ นราธิวาส 96150
94 โรงเรียนศรีทักษิณ รือเสาะ นราธิวาส 96150
95 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150
96 โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา แว้ง นราธิวาส 96160
97 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
98 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
99 โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
100 โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
101 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดา สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
102 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ระแงะ นราธิวาส 96130
104 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส แว้ง นราธิวาส 96160
105 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
106 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตากใบ นราธิวาส 96110
107 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระแงะ นราธิวาส 96130
108 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
109 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอระแงะ ระแงะ นราธิวาส 96130
110 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
111 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) เมือง นราธิวาส 96000
112 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส เมือง นราธิวาส 96000
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมือง ปัตตานี 94000
2 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ ปัตตานี 94140
3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เมือง ปัตตานี 94000
4 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ปะนาเระ ปัตตานี 94130
5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมือง ปัตตานี 94000
7 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ หนองจิก ปัตตานี 94170
8 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
9 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
10 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน ปัตตานี 94180
11 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ไม้แก่น ปัตตานี 94220
12 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ หนองจิก ปัตตานี 94170
13 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
14 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม กะพ้อ ปัตตานี 94230
15 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ปะนาเระ ปัตตานี 94130
16 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง ปัตตานี 94160
17 โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) สายบุรี ปัตตานี 94110
18 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
19 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สายบุรี ปัตตานี 94110
20 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
21 โรงเรียนศาสนศึกษา สายบุรี ปัตตานี 94110
22 โรงเรียนสันนิธิอิสลาม มายอ ปัตตานี 94140
23 โรงเรียนมะอ์ฮัดดารุลมาอาเรฟ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
24 โรงเรียนอิสลามปราโมชวิทยา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
25 โรงเรียนอิสลามอุดดินคลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
26 โรงเรียนนาเกตุศาสนูปถัมภ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
27 โรงเรียนมัดดาราซะห์ฮูซนิสดิน โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
28 โรงเรียนมานะวิทยา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
29 โรงเรียนมายิดดีสถาน โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
30 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา หนองจิก ปัตตานี 94170
31 โรงเรียนสกุลศาสน์วิทยา หนองจิก ปัตตานี 94170
32 โรงเรียนอิสลามสามัคคี หนองจิก ปัตตานี 94170
33 โรงเรียนน้ำบ่อ ปานาเระ ปัตตานี 94130
34 โรงเรียนบ้านกูวิง ปานาเระ ปัตตานี 94130
35 โรงเรียนผดุงประชาวิทยา มายอ ปัตตานี 94140
36 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม มายอ ปัตตานี 94140
37 โรงเรียนอิสลามพัฒนา สายบุรี ปัตตานี 94110
38 โรงเรียนกูตรวิทยา (ศาสนาอิสลาม) ยะหริ่ง ปัตตานี 94190
39 โรงเรียนดูซงปาแย ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
40 โรงเรียนโต๊ะโก๊ะ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
41 โรงเรียนมะปริงวิทยา ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
42 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (ดาลอ) ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
43 โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
44 โรงเรียนดรุณอิสลามวิทยาบาโงตือเงาะ ยะรัง ปัตตานี 94160
45 โรงเรียนทวีศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
46 โรงเรียนนูรุลอิสซันอิสลามมียะห์ ยะรัง ปัตตานี 94160
47 โรงเรียนนูรุลอิสลาม ยะรัง ปัตตานี 94160
48 โรงเรียนบุนบันดาลวิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
49 โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
50 โรงเรียนภักดีศาสนา ยะรัง ปัตตานี 94160
51 โรงเรียนวัฒนาวิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
52 โรงเรียนศิริศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
53 โรงเรียนศูนย์ศึกษาศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
54 โรงเรียนสิริพิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
55 โรงเรียนบำรุงวิทยา กะพ้อ ปัตตานี 94230
56 โรงเรียนอะหมัดนุสรณ์ แม่ลาน ปัตตานี 94180
57 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
58 โรงเรียนดารุลบารอกะฮุ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
59 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
60 โรงเรียนบำรุงอิสลาม เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
61 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
62 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
63 โรงเรียนวิทยาอิสลาม เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
64 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
65 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
66 โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา”หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ” เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
67 โรงเรียนอามานะศักดิ์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
68 โรงเรียนซอลีฮียะห์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
69 โรงเรียนนิติอิสลาม โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
70 โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
71 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
72 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
73 โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
74 โรงเรียนอิสลามสามัคคี โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
75 โรงเรียนบากงพิทยา หนองจิก ปัตตานี 94170
76 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา หนองจิก ปัตตานี 94170
77 โรงเรียนศาสน์สามัคคี หนองจิก ปัตตานี 94170
78 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา หนองจิก ปัตตานี 94170
79 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา หนองจิก ปัตตานี 94170
80 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ปานาเระ ปัตตานี 94130
81 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปานาเระ ปัตตานี 94190
82 โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์ ปานาเระ ปัตตานี 94190
83 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปานาเระ ปัตตานี 94130
84 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา มายอ ปัตตานี 94140
85 โรงเรียนดรุณวิทยา มายอ ปัตตานี 94140
86 โรงเรียนเตรียมวิทยาอาฆง มายอ ปัตตานี 94140
87 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร มายอ ปัตตานี 94140
88 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ มายอ ปัตตานี 94140
89 โรงเรียนรัศมีสถาปนา มายอ ปัตตานี 94140
90 โรงเรียนวิทยาศีล มายอ ปัตตานี 94140
91 โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา มายอ ปัตตานี 94140
92 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
93 โรงเรียนภักดีวิทยา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
94 โรงเรียนศาลาฟี ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
95 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
96 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
97 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
98 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา สายบุรี ปัตตานี 94110
99 โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน สายบุรี ปัตตานี 94110
100 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ สายบุรี ปัตตานี 94110
101 โรงเรียนลาลอวิทยา สายบุรี ปัตตานี 94110
102 โรงเรียนศาสน์อิสลาม สายบุรี ปัตตานี 94110
103 โรงเรียนสามารถดีวิทยา สายบุรี ปัตตานี 94110
104 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา สายบุรี ปัตตานี 94110
105 โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ ไม้แก่น ปัตตานี 94220
106 โรงเรียนกูตงวิทยา ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
107 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
108 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
109 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
110 โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม ยะรัง ปัตตานี 94160
111 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง ปัตตานี 94160
112 โรงเรียนปอซันพัฒนา ยะรัง ปัตตานี 94160
113 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
114 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง ปัตตานี 94160
115 โรงเรียนสันติวิทยามูลนิธิ ยะรัง ปัตตานี 94160
116 โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี ยะรัง ปัตตานี 94160
117 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ยะรัง ปัตตานี 94160
118 โรงเรียนอามานะวิทยา ยะรัง ปัตตานี 94160
119 โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ แม่ลาน ปัตตานี 94180
120 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
121 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี สายบุรี ปัตตานี 94110
122 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 94170
123 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
124 วิทยาลัยประมงปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 94170
125 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
126 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
127 โรงเรียนยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
128 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
129 โรงเรียนจ้องฮั้ว เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
130 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
131 โรงเรียนปัญญาวิทย์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
132 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
133 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
134 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
135 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
136 โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
137 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
138 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ หนองจิก ปัตตานี 94170
139 โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม หนองจิก ปัตตานี 94170
140 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 94110
141 โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ สายบุรี ปัตตานี 94110
142 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง ปัตตานี 94160
143 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี มายอ ปัตตานี 94140
144 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
145 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
146 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 64150
147 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
148 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมือง ปัตตานี  94000
149 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
1 โรงเรียนกะปงพิทยาคม กะปง พังงา 82170
2 โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาว พังงา 82160
3 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
4 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม คุระบุรี พังงา 82150
5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เมือง พังงา 82000
6 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
7 โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ตะกั่วป่า พังงา 82110
8 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ตะกั่วป่า พังงา 82110
9 โรงเรียนทับปุดวิทยา ทับปุด พังงา 82180
10 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ท้ายเหมือง พังงา 82120
11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
12 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ท้ายเหมือง พังงา 82120
13 โรงเรียนสตรีพังงา เมือง พังงา 82000
14 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คุระบุรี พังงา 82150
15 โรงเรียนศรัทธาธรรม เกาะยาว พังงา 82160
16 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา คุระบุรี พังงา 82150
17 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ทับปุด พังงา 82180
18 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดพังงา ทับปุด พังงา 82180
19 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110
20 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
21 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
22 วิทยาลัยเทคนิคพังงา เมือง พังงา 82000
23 วิทยาลัยชุมชนพังงา ทับปุด พังงา 82180
24 โรงเรียนอนุบาลไพรัช เมืองพังงา พังงา 82000
25 โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา เมืองพังงา พังงา 82000
26 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
27 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ตะกั่วป่า พังงา 82110
28 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ตะกั่วป่า พังงา 82110
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระบุรี พังงา 82150
30 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ท้ายเหมือง พังงา 82120
31 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง พังงา 82120
32 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุด ทับปุด พังงา 82180
33 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ เกาะยาว พังงา 83000
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ตะกั่วป่า พังงา 82190
35 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ตะกั่วป่า พังงา 82110
37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา เมือง พังงา 82000
38 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี คุระบุรี พังงา 82150
39 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะปง อ.กะปง พังงา 82170
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาชัยสน  เขาชัยสน พัทลุง 93130
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
3 โรงเรียนกงหราพิชากร กงหรา พัทลุง 93180
4 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 93130
5 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
6 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน พัทลุง 93120
7 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ กงหรา พัทลุง 93000
8 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน พัทลุง 93150
9 โรงเรียนตะแพนพิทยา ศรีบรรพต พัทลุง 93190
10 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 93100
11 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน พัทลุง 93110
12 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม พัทลุง 93110
13 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว พัทลุง 93140
14 โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด พัทลุง 93160
15 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมือง พัทลุง 93000
16 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน พัทลุง 93110
17 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน พัทลุง 93120
18 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ป่าบอน พัทลุง 93170
19 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม พัทลุง 93110
20 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150
21 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมือง พัทลุง 93000
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 93120
23 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมือง พัทลุง 93000
24 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต พัทลุง 93190
25 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
26 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน พัทลุง 93130
27 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน พัทลุง 93120
28 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน พัทลุง 93110
29 โรงเรียนศาสนวิทยา กงหรา พัทลุง 93180
30 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา กงหรา พัทลุง 93180
31 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มูลนิธิ กงหรา พัทลุง 93180
32 โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) กงหรา พัทลุง 93180
33 โรงเรียนบำรุงอิสลาม กงหรา พัทลุง 93180
34 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ กงหรา พัทลุง 93180
35 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ กงหรา พัทลุง 93180
36 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา กงหรา พัทลุง 93180
37 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ กงหรา พัทลุง 93180
38 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ศึกษา มูลนิธิ กงหรา พัทลุง 93180
39 โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา เขาชัยสน พัทลุง 93130
40 โรงเรียนมุสลิมวิทยา(ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด พัทลุง 93160
41 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยา ปากพะยูน พัทลุง 93120
42 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน พัทลุง 93120
43 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170
44 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ ป่าบอน พัทลุง 93170
45 โรงเรียนอะมาดิยะห์ มูลนิธิ ป่าบอน พัทลุง 93170
46 โรงเรียนดารุสสลาม มูลนิธิ บางแก้ว พัทลุง 93140
47 โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ) บางแก้ว พัทลุง 93140
48 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
49 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 93140
50 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
51 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
52 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแห่งที่ 2 ป่าพะยอม พัทลุง 93110
53 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
54 โรงเรียนพณิชยการพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
56 โรงเรียนพณิชยการพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
57 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
58 โรงเรียนเรวดีพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
59 โรงเรียนวีรนาทศึกษา เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
60 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
61 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
62 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
63 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
64 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
65 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
66 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด พัทลุง 93160
67 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
68 โรงเรียนอารียาศึกษา ควนขนุน พัทลุง 93110
69 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ ป่าบอน พัทลุง 93170
70 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป่าพะยอม พัทลุง 93110
71 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี ป่าพะยอม พัทลุง 93110
72 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
73 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงหรา กงหรา พัทลุง 93180
74 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
75 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110
76 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 93190
77 โรงเรียนหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 93120
78 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เมือง พัทลุง 93000
79 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม  ป่าพะยอม พัทลุง 93110
80 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ป่าพะยอม พัทลุง 93210
81 โรงเรียนพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
82 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
83 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
84 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เมือง พัทลุง 93000
85 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ (โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง) เมือง พัทลุง 93000
86 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม เมือง พัทลุง 93000
87 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เมือง พัทลุง 93000
1 โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ เมือง ภูเก็ต 83000
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ ภูเก็ต 83120
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์) ถลาง ภูเก็ต 83110
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมือง ภูเก็ต 83000
6 โรงเรียนเมืองถลาง ถลาง ภูเก็ต 83110
7 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ถลาง ภูเก็ต 83110
8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
9 โรงเรียนนานาชาติคิว.เอส.ไอ.ภูเก็ต กะทู้ ภูเก็ต 83120
10 โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83200
11 โรงเรียนนานาชาติราไวย์โปรแกรสซีฟ เมือง ภูเก็ต 83130
12 โรงเรียนอิสลามพัฒนา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
13 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83200
14 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ถลาง ภูเก็ต 83110
15 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
16 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
18 โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
19 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
20 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
21 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
22 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
23 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
24 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
25 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
26 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
27 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
28 โรงเรียนวิทยาสาธิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
29 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
30 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
31 โรงเรียนอนุบาลบุษบง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
32 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
33 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83200
34 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง ภูเก็ต 83110
35 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง ภูเก็ต 83110
36 โรงเรียนเทคโนโลยีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
37 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เมือง ภูเก็ต 83000
38 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) เมือง ภูเก็ต 83000
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
40 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
41 วิทยาลัยครูภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
42 สถาบันราชภัฏภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กะทู้ ภูเก็ต 83120
45 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
46 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กะทู้ ภูเก็ต 83120
47 โรงเรียนนานาชาติบลิติช ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000
48 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ถลาง ภูเก็ต 83110
1 โรงเรียนกระบุรีวิทยา กระบุรี ระนอง 85110
2 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ ระนอง 85120
3 โรงเรียนปากจั่นวิทยา กระบุรี ระนอง 85110
4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เมือง ระนอง 85000
5 ศรียา ละอุ่น ระนอง 85130
6 โรงเรียนสตรีระนอง เมือง ระนอง 85000
7 โรงเรียนสุขสำราญ กิ่งอำเภอสุขสำราญ ระนอง 85120
8 โรงเรียนนูโรลฮูดาห์ เมืองระนอง ระนอง 85000
9 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กะเปอร์ ระนอง 85120
10 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา สุขสำราญ ระนอง 85120
11 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี กระบุรี ระนอง 85110
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เมือง ระนอง 85000
13 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เมือง ระนอง 85000
14 โรงเรียนระนองเทคโนโลยี เมืองระนอง ระนอง 85000
15 วิทยาลัยชุมชนระนอง เมือง ระนอง 85000
16 โรงเรียนหมิงซิน เมืองระนอง ระนอง 85000
17 โรงเรียนนับเงิน เมืองระนอง ระนอง 85000
18 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เมืองระนอง ระนอง 85000
19 โรงเรียนสหายวิทย์ เมืองระนอง ระนอง 85000
20 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร เมืองระนอง ระนอง 85000
21 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เมืองระนอง ระนอง 85000
22 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา เมืองระนอง ระนอง 85000
23 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ กระบุรี ระนอง 85110
24 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอสุขสำราญ สุขสำราญ ระนอง 85120
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38  เมือง ระนอง 85000
26 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกระบุรี กระบุรี ระนอง 85110
27 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สุขสำราญ ระนอง 85120
28 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละอุ่น ละอุ่น ระนอง 85130
29 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ละอุ่น ระนอง 85130
30 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระนอง เมือง ระนอง 85000
1 โรงเรียนกำแพงวิทยา ละงู สตูล 91110
2 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)  ควนกาหลง สตูล 91130
3 โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน สตูล 91160
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เมือง สตูล 91000
5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ท่าแพ สตูล 91150
6 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทุ่งหว้า สตูล 91120
7 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งหว้า สตูล 91120
8 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ มะนัง สตูล 91130
9 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เมือง สตูล 91000
10 โรงเรียนละงูพิทยาคม ละงู สตูล 91110
11 โรงเรียนสตูลวิทยา เมือง สตูล 91000
12 โรงเรียนสาครพิทยาคาร ท่าแพ สตูล 91150
13 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ควนโดน สตูล 91160
14 โรงเรียนมัดราซะฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามมียะฮ์ เมืองสตูล สตูล 91140
15 โรงเรียนดารุลฟารีห์ ละงู สตูล 91110
16 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ เมืองสตูล สตูล 91140
17 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เมืองสตูล สตูล 91000
18 โรงเรียนมำบาอูลอูลูม เมืองสตูล สตูล 91000
19 โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา เมืองสตูล สตูล 91140
20 โรงเรียนแสงธรรม เมืองสตูล สตูล 91140
21 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ เมืองสตูล สตูล 91140
22 โรงเรียนอันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ เมืองสตูล สตูล 91140
23 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ควนโดน สตูล 91160
24 โรงเรียนดารุลอูลูม ควนโดน สตูล 91160
25 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ควนโดน สตูล 91160
26 โรงเรียนอิสลามวิทยา ควนโดน สตูล 91160
27 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร ควนโดน สตูล 91160
28 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ควนกาหลง สตูล 91130
29 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ท่าแพ สตูล 91150
30 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ท่าแพ สตูล 91150
31 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ละงู สตูล 91110
32 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา ทุ่งหว้า สตูล 91120
33 วิทยาลัยการอาชีพละงู ละงู สตูล 91110
34 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ควนกาหลง สตูล 91130
35 วิทยาลัยเทคนิคสตูล เมือง สตูล 91000
36 วิทยาลัยชุมชนสตูล เมือง สตูล 91000
37 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ควนกาหลง สตูล 91130
38 โรงเรียนจงหัว เมืองสตูล สตูล 91000
39 โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา เมืองสตูล สตูล 91000
40 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา เมืองสตูล สตูล 91000
41 โรงเรียนมุสลิมศึกษา เมืองสตูล สตูล 91140
42 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม เมืองสตูล สตูล 91000
43 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ เมืองสตูล สตูล 91000
44 โรงเรียนเพชรชูศึกษา ควนกาหลง สตูล 91130
45 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ละงู สตูล 91110
46 โรงเรียนสายเพชรศึกษา ละงู สตูล 91110
47 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ละงู สตูล 91110
48 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม ละงู สตูล 91110
49 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ทุ่งหว้า สตูล 91120
50 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา ทุ่งหว้า สตูล 91120
51 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ ทุ่งหว้า สตูล 91120
52 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ สตูล
53 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า สตูล
54 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล สตูล
55 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล สตูล
56 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู อ.ละงู สตูล 91110
57 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอควนโดน สตูล
58 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง สตูล
59 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เมือง สตูล  91140
60 มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย สตูล
1 โรงเรียนกาบังพิทยาคม กาบัง ยะลา 95120
2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมือง ยะลา 95000
3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3 เมือง ยะลา 95160
4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมือง ยะลา 95000
5 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ เบตง ยะลา 95110
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เมือง ยะลา 95000
7 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ธารโต ยะลา 95150
8 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ บันนังสตา ยะลา 95130
9 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
10 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะหา ยะลา 95120
11 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รามัน ยะลา 95140
12 โรงเรียนสตรียะลา เมือง ยะลา 95000
13 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เมืองยะลา ยะลา 95000
14 โรงเรียนประทีปวิทยา เมือง ยะลา 95160
15 โรงเรียนมุสลิมบำรุง ยะหา ยะลา 95120
16 โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม เมืองยะลา ยะลา 95000
17 โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
18 โรงเรียนอัลบานินวัลนาบาต รามัน ยะลา 95140
19 โรงเรียนอัลบานินวัลนาบาต รามัน ยะลา 95140
20 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู เมืองยะลา ยะลา 95000
21 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เมืองยะลา ยะลา 95000
22 โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
23 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
24 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95160
25 โรงเรียนมุสลิมศึกษา เมืองยะลา ยะลา 95160
26 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
27 โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ เมืองยะลา ยะลา 95000
28 โรงเรียนอิสลาฮียะห์ เมืองยะลา ยะลา 95000
29 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
30 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
31 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ เบตง ยะลา 95110
32 โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม เบตง ยะลา 95110
33 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
34 โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
35 โรงเรียนดำรงวิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
36 โรงเรียนผดุงศีลวิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
37 โรงเรียนอัลฟัลลาห์ อัลอิสลามี บันนังสตา ยะลา 95130
38 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
39 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา บันนังสตา ยะลา 95130
40 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ธารโต ยะลา 95150
41 โรงเรียนดาราวิทย์ ยะหา ยะลา 95120
42 โรงเรียนดารุลไอดัมวัลมาซากีน ยะหา ยะลา 95120
43 โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน ยะหา ยะลา 95120
44 โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ยะหา ยะลา 95120
45 โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ยะหา ยะลา 95120
46 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม ยะหา ยะลา 95120
47 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา ยะหา ยะลา 95120
48 โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ยะหา ยะลา 95120
49 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ยะหา ยะลา 95120
50 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา รามัน ยะลา 95140
51 โรงเรียนพัฒนศาสน์โกตาบารู รามัน ยะลา 95140
52 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร รามัน ยะลา 95140
53 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ รามัน ยะลา 95140
54 โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ รามัน ยะลา 95140
55 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา รามัน ยะลา 95140
56 โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา รามัน ยะลา 95140
57 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา รามัน ยะลา 95140
58 วิทยาลัยการอาชีพเบตง เบตง ยะลา 95110
59 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รามัน ยะลา 95140
60 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมือง ยะลา 95000
61 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เมือง ยะลา 95000
62 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมือง ยะลา 95000
63 โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
64 โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ เมืองยะลา ยะลา 95000
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมือง ยะลา 95000
66 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เมือง ยะลา 95000
67 วิทยาลัยชุมชนยะลา เมือง ยะลา 95000
68 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เมือง ยะลา 95000
69 โรงเรียนเพ็ญศิริ เมืองยะลา ยะลา 95000
70 โรงเรียนมานะศึกษา เมืองยะลา ยะลา 95000
71 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา เมืองยะลา ยะลา 95000
72 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ เมืองยะลา ยะลา 95000
73 โรงเรียนรัชตะวิทยา เมืองยะลา ยะลา 95000
74 โรงเรียนศานติธรรม เมืองยะลา ยะลา 95000
75 โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ เมืองยะลา ยะลา 95000
76 โรงเรียนอนุบาลประณีต เมืองยะลา ยะลา 95000
77 โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง เมืองยะลา ยะลา 95000
78 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ เบตง ยะลา 95110
79 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง ยะลา 95110
80 โรงเรียนธีรวิทยา เบตง ยะลา 95110
81 โรงเรียนวชิรศึกษา เบตง ยะลา 95110
82 โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ รามัน ยะลา 95140
83 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130
84 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เมือง ยะลา 95000
85 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเบตง เบตง ยะลา 95110
86 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเบตง เบตง ยะลา 95110
87 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
88 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
89 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
90 สถาบันราชภัฏยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
91 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน เบตง ยะลา 95110
92 สถาบันการพลศึกษาจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
93 วิทยาลัยครูยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
94 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
95 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะหา ยะหา ยะลา 95120
96 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
97 โรงเรียนลำพะยาประภานุเคราะห์ สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 95160
98 โรงเรียนผู้ใหญ่เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า