เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm