ถาม-ตอบ ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

QA-REGIS

 

 • นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่จัดให้ในระบบบริการการศึกษาของตนเองไม่อนุญาตให้ลงเรียนก่อนแผนการเรียน ยกเว้นผู้ที่ยกเว้นรายวิชาได้แต่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของวิชา

 • กรณีภาคการศึกษาที่ 3 หรือ summer ภาคปกติที่ต้องการลงทะเบียนลงได้สูงสุดได้ 12 หน่วยกิตภาค กศ.บท. ลงสูงสุดได้ 9 หน่วยกิต แม้จะติด W, E, หรือพักการเรียนก็ไม่สามารถเพิ่มหน่วยกิตได้

 • กรณีต้องการเพิ่มรายวิชา เนื่องจากติด E,W หรือพักการเรียนไว้ ภาคปกติลงได้ 25 หน่วยกิต และภาค กศ.บท. ลงได้ 15 หน่วยกิต โดยต้องบันทึกขออนุญาตจาก อาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ต้องคำนึงถึงเกรดเฉลี่ย นักศึกษาไม่ควรน้อยกว่า 2.00 และรายวิชาที่เรียนหนักเกินไปหรือไม่

 • นักศึกษาฝึกประสบการณ์ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์

 • รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GED) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนักศึกษาต้องเรียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

 • การลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี วิชากลางที่จัดให้เลือกได้ด้วยตนเอง โดย จะขึ้นต้นด้วย X รับนักศึกษาห้องละ 50 คนไม่อนุญาต สมทบเพิ่มเติม อนุญาตให้เลือกรายวิชาของสาขาวิชาอื่นที่สนใจได้ แต่ต้องไม่เป็นรายวิชาบังคับหรือวิชาที่ใช้ความรู้เฉพาะทางของสาขานั้น ๆ เช่น วิชาสัมมนาของทุกสาขา วิชาของสาขาการบัญชี วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น ไม่อนุญาตให้เลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาเสรี

 • การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อรีเกรดไม่อนุญาตให้ลงรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือรายวิชาที่เทียบได้ของหลักสูตรใหม่ กรณีลงเรียนจะถือเป็นโมฆะ การเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียนใช้หลักการเดียวกับเลือกวิชาเลือกเสรี

 • นักศึกษาภาคปกติที่ลงฝึกประสบการณ์ไม่อนุญาตให้ลงรายวิชาเพิ่มเติมในวัน – เวลา ปกติ กรณีต้องการสมทบเรียนกับภาค กศ.บท. ต้องมีหนังสือขอฝึกประสบการณ์ที่ระบุวัน – เวลาในการฝึก จึงจะอนุญาตให้ลงสมทบเรียนได้

 • การเปิดรายวิชาพิเศษ นักศึกษาที่มีสิทธิ์เปิดต้องเป็นรายวิชาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งรายวิชานั้นไม่เปิดสอนทั้งในภาคปกติ และ กศ.บท. ในภาคเรียนนั้นและ 1 คนเปิดได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น และต้องเปิดตามประเภทนักศึกษาของตนคือ นักศึกษาภาคปกติต้องเปิดพิเศษในวัน- เวลา จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษา กศ.บท. ต้องเปิดในวันเสาร์ – อาทิตย์ กรณีที่มีผู้เปิดรายวิชาไว้แล้วไม่อนุญาตให้สมทบ

 • กรณีตารางเรียนซ้อนกันไม่อนุญาตให้ลงเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นแต่กรณีตารางสอบซ้อนกัน ให้นักศึกษาทำบันทึกขออนุญาตสอบนอกตาราง โดยอาจารย์ผู้สอนต้องอนุญาตและระบุจะจัดสอบนอกตารางให้ แล้วส่งสำนักส่งเสริมฯ

 • ทุกรายวิชาที่ขอสมทบเรียน กรณีขนาดห้องไม่เหมาะสมกับการรับนักศึกษาเพิ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะไม่เปิดที่นั่งเพิ่ม

 • การขอสมทบรายวิชาเรียนหรือขอเปิดพิเศษ สำนักส่งเสริมฯ เปิดที่นั่งให้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเองในระบบบริการการศึกษา ส่วนการขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับ กศ.บท. หรือการสอบนอกตาราง สำนักสงเสริมฯ จะเป็นผู้ลงทะเบียนให้เมื่อนักศึกษาส่งเอกสารคำขอแล้วให้ติดตามผลภายใน 3 วันทำการ

 • ข้อควรระวัง นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษาว่าครบถ้วนหรือไม่ และไม่เช็คชื่อกับอาจารย์ประจำรายวิชาแต่ละรายวิชาว่ามีชื่อลงทะเบียน หรือเรียนถูกต้องตามกลุ่มเรียนที่เลือกไว้

 • นักศึกษาที่ทำการยกเว้นรายวิชา ต้องดำเนินการพร้อมชำระเงินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่ 1 ในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น และให้ทำคำขอยกเว้นให้ครบถ้วน
  • กรณีหลักสูตรที่รับนักศึกษาจาก ปวส. (หลักสูตรเทียบ) สามารถนำผลการเรียนระดับ ปวส. มายกเว้นได้ แต่ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี
  • การยกเว้นรายวิชาเอก หรือรายวิชาเลือกเสรี ต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่จำกัดปี
  • รายวิชาเดิมที่จะนำมายกเว้นต้องมีผลการเรียนในระดับ C หรือ 2.00 ขึ้นไปและต้องมีหน่วยกิตเท่าหรือมากกว่ารายวิชาที่จะขอยกเว้น

 • นักศึกษาที่กู้ กยศ. ต้องตรวจสภาพ กยศ. ให้ถูกต้องทุกภาคเรียนติดต่อเรื่อง กยศ. ที่กองพัฒนานักศึกษา

 • การพักการเรียนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการซึ่งมีค่าธรรมเนียมพักการเรียน 700 บาท(กรณีภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาภาคปกติจะต้องชำระค่าประกันอุบัติเหตุเพิ่มอีก 150 บาท) กรณีเกินระยะเวลาที่ปฏิทินวิชาการกำหนดมีค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพเป็นนักศึกษาเพิ่มอีก 1,000 บาท

 • นักศึกษาต้องยึดกำหนดการตามปฏิทินวิชาการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการชำระเงินหรือการส่งเอกสารต่าง ๆ ที่สำนักส่งเสริมฯ กำหนด

 • นักศึกษาทุกคนต้องประเมินอาจารย์ ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

 • นักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรนักศึกษากรณีที่บัตรนักศึกษาที่ทำจากธนาคารหาย สามารถติดต่อทำบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ที่สำนักส่งเสริมฯ

 • ในการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาต้องมีบัตรนักศึกษาเพื่อเข้าสอบทุกครั้ง กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาต้องติดต่อทำบัตรนักศึกษาล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 • เกรด I ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอแก้เกรด I ภายในภาคเรียนถัดไปและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งเกรดแก้ I ให้ถึงสำนักส่งเสริมฯ ตามกำหนดการในปฏิทินวิชาการ กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะเปลี่ยนเกรดจาก I เป็น E

 • การขอยกเลิกรายวิชา (W) สามารถดำเนินการยกเลิกได้หลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนรายวิชาแล้ว และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินวิชาการกำหนด

 • การขอย้ายสาขาวิชา สามารถทำได้เฉพาะปี 1 ขึ้นปี 2 เท่านั้น โดยสถานภาพของนักศึกษาต้องไม่โดนรีไทร์ บันทึกข้อความเรียนอธิการบดี ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาเดิมและคณบดีคณะเดิม จากนั้นให้ประธานสาขาวิชาและคณบดีของสาขาใหม่รับรองการรับย้าย

 • การรีไทร์
  • นักศึกษาภาคปกติ เรียนทวิภาค (ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน) นักศึกษาปี 1 เมื่อสิ้นสุดปี 1 เทอม 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.60 ส่วนนักศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.80กรณีลงเรียนเทอม 3 ไว้เนื่องจากเกรดยังออกไม่ครบ และเมือเกรดออกครบแล้วถูกรีไทร์ เทอม 3 ถือเป็นโมฆ
  • นักศึกษาภาค กศ.บท. เรียนไตรภาค (ปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 7 (ปี 3 เทอม 1) เป็นต้นไปต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.80

 • กรณีที่นักศึกษาภาคปกติต้องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 หรือ summer นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะรีไทร์ และหากนักศึกษาถูกรีไทร์เมื่อเกรดครบสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 3 จะถือเป็นโมฆะ

 • เอกสารรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรายงานผลการเรียน ให้ใช้คำร้องขอเอกสาร มีค่าธรรมเนียมใบละ 100 บาท

 • การตรวจสอบจบหลักสูตรของนักศึกษา สามารถตรวจสอบได้ในระบบบริการการศึกษาของตนเอง หรือคู่มือแผนการเรียนของตนเอง กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรของตนเองรายวิชาจะแสดงในหมวดเลือกเสรี ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมฯเพื่อดำเนินการปรับปรุงรายวิชา

 • การขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาตามปฏิทินวิชาการกำหนด (ตั้งแต่ต้นเทอม) เพื่อสำนักส่งเสริมฯ จะได้ทราบความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ สามารถส่งคำร้องได้หลังจากการลงทะเบียนรายวิชา

 • การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และเกรดครบทุกรายวิชา ยังไม่ถือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องรอการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะประกาศวันรับเอกสารในระบบบริการการศึกษาในแต่ละเดือน หากต้องการเอกสารรับรองให้ขอก่อนวันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ เท่านั้น

 • เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต กรอกภาวะการมีงานทำ โดยให้กรอกข้อมูลขั้นต้นเมื่อสำเร็จการศึกษาและต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้งานทำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า