คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.พิสุทธิ์ พวงนาค   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.นนทชัย โมรา  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

นาวสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์ 

ตัวแทนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นาวสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา

ตัวแทนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นาวอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นายณรงค์ ด้วงทองกุล

นักวิชาการการศึกษา